Quark lên (u) là loại hạt thuộc gia đình fermion, nhóm quark, đời thứ nhất. Quark lên được tìm ra vào năm 1967 bởi máy gia tốc SLAC.

Quark lên
Cấu trúcHạt sơ cấp
Loại hạtFermion
NhómQuark
Thế hệthứ nhất
Tương tác cơ bảnTương tác mạnh, Tương tác yếu, Tương tác điện từ, Tương tác hấp dẫn.
Phản hạtUp antiquark
Lý thuyếtMurray Gell-Mann (1964)
George Zweig (1964)
Thực nghiệmSLAC (1967)
Ký hiệuu
Khối lượng1.5–3.3 MeV/c2
Thời gian sốngBền vững
Điện tích+23 e
Màu tích
Spin12

Các hardon có chứa quark lênSửa đổi

Tên hạt Ký hiệu
Proton p
Notron n
Delta Δ++(1232)
Delta Δ+(1232)
Delta Δ0(1232)
Lambda Λ0
Charmed Lambda Λ+c
Bottom Lambda Λ0b
Top Lambda Λ+t
Sigma Σ+
Sigma Σ0
Charmed Sigma Σ++c(2455)
Charmed Sigma Σ+c(2455)
Bottom Sigma Σ0b(?)
Bottom Sigma Σ0b
Top Sigma Σ++t
Top Sigma Σ+t
Sigma Σ*+(1385)
Sigma Σ*0(1385)
Charmed Sigma Σ*++c(2520)
Charmed Sigma Σ*+c
Bottom Sigma Σ+b(?)
Bottom Sigma Σ0b?
Top Sigma Σ++t
Top Sigma Σ+t
Sigma Σ*+(1385)
Sigma Σ*0(1385)
Charmed Sigma Σ*++c
Charmed Sigma Σ*+c
Bottom Sigma Σ*+b
Bottom Sigma Σ*0b
Top Sigma Σ*++t
Top Sigma Σ*+t

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi