Quark xuốnghạt cơ bản, nằm trong gia đình fermion, nhóm quark, thế hệ thứ nhất. Lý thuyết về quark dưới được đưa ra vào năm 1964 bởi Murray Gell-MannGeorge Zweig, đến năm 1968 được thực nghiệm bởi máy gia tốc SLAC.

Quark xuống
Cấu trúcHạt sơ cấp
Loại hạtFermion
NhómQuark
Thế hệThứ nhất
Tương tác cơ bảnTương tác mạnh, tương tác yếu, tương tác điện từ, tương tác hấp dẫn
Phản hạtPhản quark xuống
Lý thuyếtMurray Gell-Mann (1964)
George Zweig (1964)
Thực nghiệmSLAC (1968)
Ký hiệud
Khối lượng3.5–6.0 MeV/c2
Thời gian sốngnhư Quark lên
Điện tích13 e
Màu tích
Spin12

Tham khảoSửa đổi