Quetta (ký hiệu Q) là tiền tố SI được viết liền trước một đơn vị đo lường quốc tế để chỉ bội số lớn gấp 1030 hay 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (1 nghìn tỷ tỷ tỷ) lần của đơn vị này.

Tiền tố này được công nhận từ năm 2022 và đây là tiền tố cuối cùng và lớn nhất của hệ SI được công nhận.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

Tiền tố Quetta Ronna Yotta Zetta Exa Peta Tera Giga Mega Kilo Hecto Deca Ø Deci Centi Mili Micro Nano Pico Femto Atto Zepto Yocto Ronto Quecto
Kí hiệu Q R Y Z E P T G M k h da Ø d c m µ n p f a z y r q
Giá trị 1030 1027 1024 1021 1018 1015 1012 109 106 103 102 101 100 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15 10-18 10-21 10-24 10-27 10-30