Mở trình đơn chính

Quy tắc dấu ngoặc là quy tắc trong toán học, áp dụng cho các biểu thức gồm toàn cộngtrừ hay gồm toàn nhânchia. Tuy nhiên nó cũng có thể áp dụng cho một phần của biểu thức. Nội dung của quy tắc như sau: Nếu một biểu thức gồm toàn cộng và trừ hay toàn nhân và chia mà trong đó có dấu ngoặc thì khi bỏ ngoặc, nếu trước ngoặc có dấu cộng (+) hay nhân (.) thì ta giữ nguyên dấu trong ngoặc, nếu trước ngoặc có dấu trừ (-) hay chia (:) thì ta phải đổi tất cả các dấu trong ngoặc. Quy tắc trên cũng áp dụng cho một biểu thức gồm toàn cộng và trừ hay toàn nhân và chia nhưng không có ngoặc mà ta muốn nhóm các phép tính lại bằng dấu ngoặc: Nếu viết ở trước ngoặc dấu cộng hay nhân thì giữ nguyên dấu trong ngoặc, nếu viết ở trước ngoặc dấu trừ hay chia thì đổi tất cả các dấu trong ngoặc.[1]

Các ví dụSửa đổi

  • Đối với trường hợp dấu cộng trước ngoặc:

15 + (6 - 3 +7) = 15 + 6 - 3 + 7 = 21 - 3 + 7 = 18 + 7 = 25

  • Đối với trường hợp dấu trừ trước ngoặc:

26 - (15 + 3 - 9) = 26 - 15 - 3 + 9 = 11 - 3 + 9 = 8 + 9 = 17

  • Đối với trường hợp dấu nhân trước ngoặc:

8 . (9 : 3) = 8 . 9 : 3 = 72 : 3 = 24

  • Đối với trường hợp dấu chia trước ngoặc:

8 : (4 . 2) = 8 : 4 : 2 = 2 : 2 = 1

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Sách giáo khoa Toán 6, tập một, trang 32

Liên kết ngoàiSửa đổi