Rủi ro (tiếng Anh: Risk, Hoodoo) là một cách gọi về những điều không tốt lành và tốt đẹp (theo hướng tiêu cực).

Tham khảoSửa đổi