Framework Mô Tả Tài nguyên (RDF) là một nhóm các đặc tả của tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) có nguồn gốc được thiết kế như là mô hình dữ liệu siêu liên kết. RDF được sử dụng như là một phương thức chung nhất cho các mô tả khái niệm hoặc mô hình hóa của thông tin được diễn dịch trong các tài nguyên web, sử dụng trong các định dạng cú pháp khác nhau.

Xem các phần khácSửa đổi

Các ký hiệu cho RDF
Các ngôn ngữ từ vựng/Ontology
Các khái niệm tương tự
Khác (chưa sắp xếp)

Đọc thêmSửa đổi

  • W3C's RDF at W3C: đặc tả, hướng dẫn và tài nguyên
  • RDF Semantics: các đặc tả của semantic và hệ thống đầy đủ của các tập luật suy luận cho RDF và RDFS
Văn bản & tài liệu

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Tin tức và các nguồn tài nguyên
Các công cụ phần mềm
Nguồn dữ liệu tài nguyên RDF

Bản mẫu:W3C Standards