Ra quyết định

Trong tâm lý học, việc ra quyết định (cũng đánh vần ra quyết định và ra quyết định) được coi là quá trình nhận thức dẫn đến việc lựa chọn niềm tin hoặc một quá trình hành động giữa một số khả năng thay thế. Mỗi quá trình ra quyết định tạo ra một lựa chọn cuối cùng, có thể hoặc không thể nhắc nhở hành động.

Ra quyết định là quá trình xác định và lựa chọn các lựa chọn thay thế dựa trên các giá trị, sở thích và niềm tin của người ra quyết định.

Tham khảoSửa đổi