Ramos là một đô thị hạng 5 ở tỉnh Tarlac, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 16.889 người trong 3.528 hộ.

Bản đồ Tarlac với vị trí của Ramos
Bản đồ Tarlac với vị trí của Ramos

Các đơn vị hành chính sửa

Ramos được chia thành 9 barangay.

  • Coral-Iloco
  • Guiteb
  • Pance
  • Poblacion Center
  • Poblacion North
  • Poblacion South
  • San Juan
  • San Raymundo
  • Toledo

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:Tarlac