Nguồn gần Penkun, từ đó dòng sông chảy cả về phía Bắc và phía Nam. Ngã ba phía nam kết thúc với hợp lưu với sông Welse, ngã ba phía bắc kết thúc với hợp lưu với Uecker chỉ vài km trước khi đến đầm phá Oder. Thung lũng Randow đầm lầy được gọi là Randowbruch, con đường lịch sử của đầm lầy Randowbruch nằm ở điểm hẹp nhất của nó ở Löcknitz. Con sông đã đặt tên cho quận cũ của Uecker-Randow ở Mecklenburg-Vorpommern, cũng là Landkreis Randow lịch sử của tỉnh Pomerania.

Randow
Randow (Ba Lan Rędowa [1]) là một con sông ở vùng Uckermark của Brandenburg và vùng Vorpommern của Mecklenburg-Vorpommern, một phần tạo nên biên giới của các khu vực này. Một tên cổ là Lochnitza, thị trấn Löcknitz bắt nguồn từ tên của nó. Từ năm 1700, Randow được sử dụng độc quyền.

Tham khảo Sửa đổi

  1. ^ Lech Leciejewicz: Słowianie zachodni: z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989, p. 58.