Rothschild có thể nói tới:

  1. Rothchild (tên) là tên họ ở Đức
  2. gia tộc Rothschild