Russulaceae là một họ nấm trong bộ Russulales, bao gồm khoảng 1900 loài đã được ghi nhận. Đây là một họ nấm có sự đa dạng về loài cùng với phân bố rộng rãi trên toàn thế giới.

Russulaceae
Russula emetica 117475.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Fungi
Ngành (divisio)Basidiomycota
Lớp (class)Agaricomycetes
Bộ (ordo)Russulales
Họ (familia)Russulaceae
Lotsy (1907)[1]
Chi điển hình
Russula
Pers. (1796)
Danh sách chi

Boidinia
Gloeopeniophorella
Lactarius1
Lactifluus
Multifurca
Pseudoxenasma
Russula2
1bao gồm Arcangeliella, Gastrolactarius, và Zelleromyces

2bao gồm Cystangium, Gymnomyces, Elasmomyces, Martellia, và Macowanites
Danh pháp đồng nghĩa[2][3]
 • Asterosporaceae Moreau (1954) (nom. illeg.)
 • Elasmomycetaceae Locq. ex Pegler & T.W.K.Young (1979)
 • Lactariaceae Gäumann (1926)

Phân bốSửa đổi

Trong họ nấm Russulaceae, chi Russula là loài phổ biến nhất, có thể được tìm thấy ở Bắc,[4][5] Trung[6][7] và Nam Mỹ,[8][9] châu Âu,[10] khu vực ôn đới[11][12] và nhiệt đới châu Á,[13][14] châu Phi,[15]châu Úc.[16][17][18]

Hệ thống và phân loạiSửa đổi

Họ Russulaceae lần đầu tiên được đặt tên bởi khoa học người Đức Johannes Paulus Lotsy bao gồm ba chi: Russula, Lactarius, và Russulina (nay được coi là một từ loại của Russula). Ông đã nhấn mạnh các đặc điểm như thịt thăn, mỡ dày, các bào tử nhọn, và sợi nơ sữa và các tế bào hình tròn (sphaerocytes). Một cách sử dụng trước đây của "Russulariées" bởi nhà nhân chủng học người Pháp Ernst Roze năm 1876. Không được coi là một ấn bản hợp lệ, vì việc chấm dứt Latin thích hợp cho hạng họ này quy định tại điều 18.4 của mã số danh mục không được sử dụng

Loại của Russulaceae bao gồm: Lactariaceae được Ernst Albert Gäumann (1926), Asterosporaceae bởi Fernand Moreau (1953), David Pegler và Elasmomycetaceae của Thomas Young (1979). Họ thứ hai được để chứa các loài có statismosporic (không buộc cai nghiện) và các tử bào đối xứng, bao gồm cả tiểu sinh học trong Elasmomyces, Gymnomyces, Martellia, và Zelleromyces. Calonge và Martín đã làm giảm Elasmomycetaceae thành các từ loại với họ Russulaceae khi phân tích phân tử khẳng định mối quan hệ di truyền gần gũi giữa các tiểu và của Agaricus

Vị trí của họ loạiSửa đổi

Russulaceaee của Họ Nấm họ Russulaceae đã được phân loại với các loài có vỏ khác theo thứ tự Agaricales

Hệ thống nội bộSửa đổi

Lactarius

Multifurca

Russula

Lactifluus

Boidinia

Gloeopeniophorella

Pseudoxenasma

Phylogeny của Russulaceae; đường nét đứt sơ đồ của loại nấm Russulaceae

Nghiên cứu phát sinh loài phân tử 2008 đã làm rõ mối quan hệ giữa các loài nấm hình thành trong gia đình. Các tác giả sinh học đã chứng minh sự tồn tại bốn họ nấm khác nhau gilled, dẫn đến các mô tả về multifurca như một chi mới tách ra từ Russula

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ Lotsy, JP. (1907). Vorträge über botanische Stammesgeschichte [Lectures on botanical phylogeny, held at the Imperial University of Leiden] (bằng tiếng Đức). Jena, Germany: Gustav Fischer. tr. 708.   
 2. ^ Pegler DN, Young TW (1979). “The gasteroid Russulales”. Transactions of the British Mycological Society 72 (3). tr. 353–388. doi:10.1016/S0007-1536(79)80143-6. 
 3. ^ Calonge FD, Martín MP (2000). “Morphological and molecular data on the taxonomy of Gymnomyces, Martellia and Zelleromyces (Elasmomycetaceae, Russulales)” (PDF). Mycotaxon 76. tr. 9–15.   
 4. ^ Earle FS. (1902). “A key to the North American species of Russula – I”. Torreya 2 (7). tr. 101–103. JSTOR 40594086.   
 5. ^ Earle FS. (1902). “A key to the North American species of Russula – II”. Torreya 2 (8). tr. 117–119. JSTOR 40594096.   
 6. ^ Gómez-Pignataro LD, Alfaro RM (1996). “Basidiomicetes de Costa Rica. De Russulae novae”. Revista de Biología Tropical (bằng tiếng Tây Ban Nha và Anh) 44 (Suppl. 4). tr. 25–37.   
 7. ^ Buyck B, Ovrebo CL (2002). “New and interesting Russula species from Panamá”. Mycologia 94 (5). tr. 888–901. JSTOR 3761704. PMID 21156563. doi:10.2307/3761704.   
 8. ^ Singer R, Aurajuo I, Ivory MH (1983). “The ectotrophically mycorrhizal fungi of the neotropical lowlands, especially central Amazonia”. Beihefte zur Nova Hedwigia. tr. 1–352. 
 9. ^ Sá MC, Baseia IG, Wartchow F (2013). “Checklist of Russulaceae from Brazil” (PDF). Mycotaxon. online 125. tr. 303.   
 10. ^ Courtecuisse R, Duhem B (2013). Champignons de France et d'Europe [Mushrooms of France and Europe]. Guide Delachaux (bằng tiếng Pháp). Paris: Delachaux & Niestlé. ISBN 978-2-603-02038-8. 
 11. ^ Guo J, Karunarathna SC, Mortimer PE, Xu J, Hyde KD (2014). “Phylogenetic diversity of Russula from Xiaozhongdian, Yunnan, China, inferred from Internal Transcribed Spacer sequence data” (PDF). Chiang Mai Journal of Science 41 (4). tr. 811–821. 
 12. ^ Gorbunova IA. (2014). “Biota of agaricoid and gasteriod basidiomycetes of dryad tundras of the Altai-Sayan mountain area (Southern Siberia)”. Contemporary problems of Ecology 7 (1). tr. 39–44. doi:10.1134/S1995425514010065. 
 13. ^ Lee LS, Alexander IJ, Watling R (1997). “Ectomycorrhizas and putative ectomycorrhizal fungi of Shorea leprosula Miq. (Dipterocarpaceae)”. Mycorrhiza 7 (2). tr. 63–81. doi:10.1007/s005720050165. 
 14. ^ Natarajan KN, Senthilarasu G, Kumaresan V, Rivière T (2005). “Diversity in ectomycorrhizal fungi of a dipterocarp forest in Western Ghats” (PDF). Current Science 88 (12). tr. 1893–1895.   
 15. ^ Verbeken A, Buyck B (2002). “Diversity and ecology of tropical ectomycorrhizal fungi in Africa”. Trong Watling R, Frankland JC, Ainsworth AM, Isaac S, Robinson CH. Tropical Mycology: Macromycetes (PDF). Wallingford, UK: CAB International. tr. 11–21.   
 16. ^ Buyck B, Horak E (1999). “New taxa of pleurotoid Russulaceae”. Mycologia 91 (3). tr. 532–537. JSTOR 3761355. doi:10.2307/3761355. 
 17. ^ Bougher NL. (1996). “Diversity of ectomycorrhizal fungi associated with eucalypts in Australia”. Trong Brundett M, Dell B, Malajczuk N và đồng nghiệp. Mycorrhizas for plantation forestry in Asia (PDF). ACIAR Proceedings. tr. 8–15. ISBN 978-1-86320-167-4.   
 18. ^ McNabb RFR. (1973). “Russulaceae of New Zealand 2. Russula Pers. ex S. F. Gray”. New Zealand Journal of Botany 11 (4). tr. 673–730. doi:10.1080/0028825X.1973.10430308.   

Liên kết ngoàiSửa đổi