Sào Hồ là một địa danh tại tỉnh An Huy, Trung Quốc, được đặt theo tên của hồ Sào. Địa danh này có thể chỉ:

  • Địa cấp thị cũ Sào Hồ, giải thể năm 2011; nay là một phần các địa cấp thị Hợp Phì, Mã An SơnVu Hồ.
  • Huyện cấp thị Sào Hồ thuộc địa cấp thị Hợp Phì (trước đây là khu Cư Sào thuộc địa cấp thị Sào Hồ).