Sách trực tuyến là một quyển sách điện tử có thể sử dụng trực tuyến thông qua Internet, có thể phục vụ miễn phí hoặc theo các hình thức khác như được bán qua mạng, những tài liệu hạn chế chỉ thành viên của tổ chức đó mới đọc được. Sách trực tuyến khác với sách điện tử, vì một vài loại sách điện tử được phát hành ở dạng khác như các sách đưa vào đĩa CD.

Xem thêm Sửa đổi

Web sách trực tuyến Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi