Sông Ngô Đồng có thể chỉ một trong số các con sông sau đây: