Sùng Lược (chữ Hán: 崇畧; 1850 - 1894), Ái Tân Giác La, là một Tông thất của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.

Cuộc đờiSửa đổi

Sùng Lược được sinh ra vào giờ Tuất, ngày 30 tháng 6 (âm lịch) năm Đạo Quang thứ 30 (1850), trong gia tộc Ái Tân Giác La. Ông là con trai trưởng của Bất nhập Bát phân Trấn quốc công Thừa Hi, mẹ ông là Đích Phu nhân Bát Nhĩ Tế Cát Đặc thị (博爾濟吉特氏).

Năm Đồng Trị thứ 8 (1869), tháng 2, ông nhậm chức Bút thiếp thức (筆帖式).

Năm Quang Tự thứ 9 (1883), tháng 8, thụ chức Tây lăng Bút thiếp thức (西陵筆帖式).

Năm thứ 10 (1884), tháng 7, nhậm Hộ bộ Chủ sự (戶部主事).

Năm thứ 18 (1892), tháng 5, phụ thân ông qua đời, ông được giáng đẳng tước vị Cung Thân vương đời thứ 10, nhưng Lão Cung vương phủ không phải thừa kế võng thế, nên ông chỉ được phong làm Bất nhập Bát phân Trấn quốc công (不入八分鎭國公). Sau đó ông nhậm chức Đầu đẳng Thị vệ (頭等侍衛).

Năm thứ 20 (1894), ngày 18 tháng giêng (âm lịch), giờ Mẹo, ông qua đời, thọ 45 tuổi.

Gia quyếnSửa đổi

Thê thiếpSửa đổi

Đích Phu nhânSửa đổi

  • Nguyên phối: Tất Lộc thị (必祿氏), con gái của Phúc Mậu (福懋).
  • Kế thất: Lý Giai thị (李佳氏), con gái của Đình Quế (廷桂).

Hậu duệSửa đổi

Con traiSửa đổi

  1. Đức Ấm (德蔭; 1868 - 1895), mẹ là Đích Phu nhân Tất Lộc thị. Năm 1894 được giáng đẳng tước vị Cung Thân vương (恭親王) và được phong làm Bất nhập Bát phân Trấn quốc công (不入八分鎭國公). Vô tự.
  2. Đức Mậu (德茂; 1883 - ?), mẹ là Kế Phu nhân Lý Giai thị. Năm 1895 được giáng đẳng tước vị Cung Thân vương (恭親王) và được phong làm Bất nhập Bát phân Trấn quốc công (不入八分鎭國公). Có một con trai.
  3. Đức Phương (德芳; 1888 - ?), mẹ là Kế Phu nhân Lý Giai thị. Có một con trai.
  4. Đức Dung (德蓉; 1894 - 1922), mẹ là Kế Phu nhân Lý Giai thị. Có một con trai.

Tham khảoSửa đổi