Sơ đồ Venn (còn được gọi là biểu đồ Venn hoặc sơ đồ tập hợp) là một sơ đồ cho thấy tất cả các mối quan hệ logic có thể có giữa một số lượng hữu hạn các tập hợp.[1][2] Sơ đồ Venn đã được John Venn xây dựng khoảng năm 1880. Sơ đồ này được sử dụng để dạy lý thuyết tập hợp sơ cấp, cũng như minh họa mối quan hệ tập hợp đơn giản trong xác suất, logic học, thống kê, ngôn ngữ họctin học.

Sơ đồ Venn cho thấy những chữ hoa nào dùng chung cho các bảng chữ cái Hy Lạp, LatinKirin (Cyrillic).

Tham khảo sửa

  1. ^ Sajjan G. Shiva (1998). Introduction to Logic Design, Second Edition. Publisher CRC Press. ISBN 0824700821. Trang 62-63.
  2. ^ Nguyễn Tiến Quang (2008), Đại số đại cương, Nhà xuất bản giáo dục, Trang 11-12.

Liên kết ngoài sửa

  • Hazewinkel, Michiel biên tập (2001), “Venn diagram”, Bách khoa toàn thư Toán học, Springer, ISBN 978-1-55608-010-4
  • Weisstein, Eric W., "Venn Diagram" từ MathWorld.
  • Free software for generating Venn and Euler diagrams using circles