Sơn (định hướng)

Sơn có thể là:

  • Sơn, chất dùng để bảo vệ vật liệu và làm đẹp đồ vật.
  • Cây sơn ta
  • Từ Hán-Việt có nghĩa là núi