Sếu

trang định hướng Wikimedia
  • Chỉ 1 loài thực vật là cây sếu (Celtis sinensis) có các tên khác là cây cơm nguội vàng thuộc họ Du (Ulmaceae), thấy nhiều ở đường phố Hà Nội
  • Chỉ một số loài động vật thuộc bộ sếu, lớp chim