Số chỉ nhịp (nhiều khi chỉ được gọi là nhịp, tiếng Anh: time signature, meter signature,[1] metre signature,[2] hoặc measure signature[3]) là những ký hiệu quy ước được sử dụng để xác định có bao nhiêu phách trong mỗi ô nhịpgiá trị nốt nhạc nào được gán cho mỗi phách.

 
{ \key c \major \time 3/4 \relative c'' { a f c \bar "|" \hideNotes a \unHideNotes \bar "" } }
Ví dụ đơn giản về số chỉ nhịp 3
4
: có ba nốt đen trên mỗi ô nhịp.

Chú thích sửa

  1. ^ Alexander R. Brinkman, Pascal Programming for Music Research (Chicago: University of Chicago Press, 1990): 443, 450–63, 757, 759, 767. ISBN 0226075079; Mary Elizabeth Clark and David Carr Glover, Piano Theory: Primer Level (Miami: Belwin Mills, 1967): 12; Steven M. Demorest, Building Choral Excellence: Teaching Sight-Singing in the Choral Rehearsal (Oxford and New York: Oxford University Press, 2003): 66. ISBN 0195165500; William Duckworth, A Creative Approach to Music Fundamentals, eleventh edition (Boston, MA: Schirmer Cengage Learning, 2013): 54, 59, 379. ISBN 0840029993; Edwin Gordon, Tonal and Rhythm Patterns: An Objective Analysis: A Taxonomy of Tonal Patterns and Rhythm Patterns and Seminal Experimental Evidence of Their Difficulty and Growth Rate (Albany: SUNY Press, 1976): 36, 37, 54, 55, 57. ISBN 0873953541; Demar Irvine, Reinhard G. Pauly, Mark A. Radice, Irvine’s Writing about Music, third edition (Portland, Oregon: Amadeus Press, 1999): 209–10. ISBN 1574670492.
  2. ^ Henry Cowell and David Nicholls, New Musical Resources, third edition (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1996): 63. ISBN 0521496519 (cloth); ISBN 0521499747 (pbk); Cynthia M. Gessele, "Thiéme, Frédéric [Thieme, Friedrich]", The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition, edited by Stanley SadieJohn Tyrrell (London: Macmillan Publishers, 2001); James L. Zychowicz, Mahler's Fourth Symphony (Oxford and New York: Oxford University Press, 2005): 82–83, 107. ISBN 0195181654.
  3. ^ Edwin Gordon, Rhythm: Contrasting the Implications of Audiation and Notation (Chicago: GIA Publications, 2000): 111. ISBN 1579990983.