Số nth Số lượng xe taxi(số cabtaxi), được biểu thị bằng Cabtaxi (n), được định nghĩa là hai số dương hoặc âm hoặc không Số nguyên dương nhỏ nhất trong tổng của số khối. Tên của nó bắt nguồn từ sự đảo ngược của Taxi Number. Đối với bất kỳ n nào, một số như vậy tồn tại, bởi vì số taxi tồn tại cho tất cả "n" s. Chỉ có 10 xe taxi được biết A047696:

Tham khảo sửa