Sở Mục Vũ vương

(Đổi hướng từ Sở Mục Vũ Vương)

Sở Mục Vũ Vương (chữ Hán:楚穆武王) có thể là những vị phiên vương sau:

Danh sách Sửa đổi

  • Sở Mục Vũ Vương Cao Kế Huân nhà Bắc Tống (từng có thời kỳ thụ phong Sở Vương, trước sau giữ một loạt tước hiệu: Khang Vương, Hứa Vương, Việt Vương, Dự Vương, Duyện Vương và Tần Vương)
  • Sở Mục Vũ Vương Cao Tuân Phụ nhà Bắc Tống (tước hiệu sau cùng là Sở Vương, trước sau từng thụ phong những tước hiệu sau: Vũ Công quận vương, Vệ Vương, Lỗ Vương, Duyện Vương, Đường Vương, Chu Vương và Trần Vương)

Xem thêm Sửa đổi