SOAP (viết tắt từ tiếng Anh Simple Object Access Protocol) là một giao thức do W3C định nghĩa [1]. SOAP áp dụng XML để xác định dữ liệu dạng văn bản (plain text) qua HTTPSMTP. Web Service dùng SOAP trong quá trình truyền tải dữ liệu. SOAP không phụ thuộc ngôn ngữ lập trình hay bất cứ nền tảng nào vì nó dùng XML.

Ví dụSửa đổi

POST /InStock HTTP/1.1
Host: www.example.org
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: 299
SOAPAction: "http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"

<?xml version="1.0"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap:Header>
 </soap:Header>
 <soap:Body>
  <m:GetStockPrice xmlns:m="http://www.example.org/stock">
   <m:StockName>IBM</m:StockName>
  </m:GetStockPrice>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ “SOAP Specifications”. W3C.Quản lý CS1: địa điểm (liên kết)

Đọc thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi