Bản đồ sao Tất

Sao Tất (giản thể: 毕宿; phồn thể: 畢宿; bính âm: bì xiù) hay Tất Nguyệt Ô (giản thể: 毕月乌; phồn thể: 畢月烏; bính âm: bì yuè wū) là một trong nhị thập bát tú của thiên văn học Trung Quốc cổ đại. Nó đứng thứ 5 trong số 7 tú (sao) của Bạch Hổ ở phương Tây.

Mảng saoSửa đổi

Sao Tất bao gồm 15 mảng sao như bảng dưới đây

Tên tiếng Việt Tên tiếng Trung (Chòm) sao hiện đại Số lượng sao
Tất Kim Ngưu 8
Phụ Nhĩ 附耳 Kim Ngưu 1
Thiên Nhai 天街 Kim Ngưu 2
Thiên Tiết 天節 Kim Ngưu 8
Chư Vương 諸王 Kim Ngưu 6
Thiên Cao 天高 Kim Ngưu 4
Cửu Châu Thù Khẩu 九州殊口 Ba Giang 6
Ngũ Xa 五車 Ngự Phu/Kim Ngưu 5
Trụ Ngự Phu 9
Thiên Hoàng 天潢 Ngự Phu 5
Hàm Trì 咸池 Ngự Phu 3
Thiên Quan 天關 Kim Ngưu 1
Tam Kì 參旗 Lạp Hộ 9
Cửu Du 九斿 Kim Ngưu/Ba Giang/Thiên Thố 9
Thiên Viên 天園 Ba Giang/Phượng Hoàng 13

Tham khảoSửa đổi