Scottish Singles and Albums Charts

Bảng xếp hạng đĩa đơn ScotlandBảng xếp hạng album Scotland là hai loại bảng xếp hạng được biên soạn bởi The Official Charts Company dựa trên doanh số tiêu thụ sản phẩm bằng vật chất và tải nhạc số có trả phí ở miền Bắc STV, biên giới STV và biên giới khu vực ITV (truyền hình).

Kể từ tháng 9 năm 2001, Scotland Singles Top 75 và Scottish Albums Top 75 được công bố bởi ChartsPlus, mặc dù đây không phải là một danh sách xếp hạng độc lập nhưng nó lại tham gia trong tài liệu tham khảo của bảng xếp hạng chính thức UK Top 200.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa