Si thứ (viết tắt là Bm), còn được gọi là Đô giáng thứ (viết tắt là C♭m) là một âm giai thứ dựa trên nốt Si (tức Đô giáng), bao gồm các nốt Si (B), Đô thăng (C♯), (D), Mi (E), Fa thăng (F♯), Sol (G), La (A) và Si (B). Bộ khoá của nó bao gồm hai dấu thăng. Cung nhạc song song của Si thứ là Rê trưởng và cung trưởng của nó là Si trưởng.

Si thứ
Giọng song songSi trưởng
Giọng cùng tênRê trưởng
Component pitches
B, C#, D, E, F#, G, A

Gam Si thứ tự nhiên:

 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c' {
  \clef treble \key b \minor \time 7/4 b4^\markup "B natural minor scale" cis d e fis g a b a g fis e d cis b2
  \clef bass \key b \minor
} }

Gam Si thứ hoà thanh:

 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c' {
  \clef treble \key b \minor \time 7/4 b4^\markup "B harmonic minor scale" cis d e fis g ais b ais g fis e d cis b2
} }

Gam Si thứ giai điệu:

 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c' {
  \clef treble \key b \minor \time 7/4
  b4^\markup "B melodic minor scale (ascending and descending)" cis d e fis gis ais b a! g! fis e d cis b2
} }

Christian Friedrich Daniel Schubart (1739–1791) coi Si thứ là cung nhạc "thể hiện sự chấp nhận số phận một cách lặng lẽ và than phiền rất nhẹ nhàng", điều mà các nhà bình luận thấy phù hợp với cách sử dụng cung Si thứ của Bach trong cuốn sách St John Passion của ông.[1] Tuy nhiên, vào cuối thời đại Baroque, các quan điểm học thuật thông thường về Si thứ đã thay đổi: Nhà lý luận-nhà soạn nhạc Francesco Galeazzi (1758–1819) cho rằng giọng Si thứ không phù hợp với "âm nhạc có gu thẩm mỹ tốt". Beethoven cho rằng giai điệu Si thứ trong một trong những cuốn sách phác thảo của mình là "cung nhạc đen tối".[2]\

Một số tác phẩm viết tại cung Si thứ

sửa

Xem thêm

sửa

Nguồn

sửa
  1. ^ Tusa 1993, pp. 2–3, n. 5.
  2. ^ Tusa 1993, p. 2, n. 3.