Sinh vật đơn bào có tổ chức đơn giản: sinh vật mà cơ thể chỉ được cấu tạo từ một tế bào thực hiện tất cả các quá trình sống cơ bản. Tế bào này có thể là sinh vật nhân sơ hoặc sinh vật nhân chuẩn. Một số sinh vật đơn bào có thể hợp tác với nhau để phát triển thành tập đoàn.

Tảo bong bóng Valonia ventricosa, một trong những sinh vật đơn bào to nhất với đường kính hơn 1 cm[1]
Escherichia coli là một sinh vật đơn bào vi mô, cũng như một prokaryote.

Hầu hết các sinh vật nguyên sinh đều là đơn bào.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa