Springfield

trang định hướng Wikimedia

Springfield có thể chỉ:

Địa lý sửa

Địa danh Mỹ sửa

Thành phố hơn 50.000 dân

Arkansas sửa

California sửa

Colorado sửa

Florida sửa

Georgia sửa

Illinois sửa

Indiana sửa

Iowa sửa

Kentucky sửa

Louisiana sửa

Maine sửa

Massachusetts sửa

Michigan sửa

Minnesota sửa

Missouri sửa

Nebraska sửa

New Hampshire sửa

New Jersey sửa

New York sửa

Ohio sửa

Oregon sửa

Pennsylvania sửa

South Carolina sửa

South Dakota sửa

Tennessee sửa

Vermont sửa

Virginia sửa

West Virginia sửa

Wisconsin sửa

Vùng đô thị Mỹ sửa

Canada sửa

Anh quốc sửa

châu Phi sửa

châu Đại Dương sửa