Stigma (ϛ) là một chữ viết tắt của các chữ cái Hy Lạp sigma (Σ) và tau (τ), được sử dụng để viết tiếng Hy Lạp giữa thời Trung cổ và thế kỷ 19. Nó cũng được sử dụng như một ký hiệu số cho số 6. Trong hàm không liên quan này, nó là sự tiếp nối của chữ digamma cũ (ban đầu là, dạng chữ thảo Hy Lạp Digamma chữ thảo 01.svg), đã được dùng như một chữ số từ thời cổ đại và đã được giới thiệu với chữ ghép σ - in trong chữ viết tay rất nhỏ của thời Trung cổ.thời tiên cổ hay sử dụng chữ stigma như cái hy lạp chữ hoa S chữ thường s

Stigma uc lc.svg
Bảng chữ cái Hy Lạp
Αα Alpha Νν Nu
Ββ Beta Ξξ Xi
Γγ Gamma Οο Omicron
Δδ Delta Ππ Pi
Εε Epsilon Ρρ Rho
Ζζ Zeta Σσς Sigma
Ηη Eta Ττ Tau
Θθ Theta Υυ Upsilon
Ιι Iota Φφ Phi
Κκ Kappa Χχ Chi
Λλ Lamda Ψψ Psi
Μμ Mu Ωω Omega
Những chữ khác
Stigma uc lc.svg Stigma Sampi uc lc.svg Sampi
Qoppa new uc lc.svg Koppa
Những chữ không dùng nữa
Digamma uc lc.svg Digamma San uc lc.svg San
Heta uc lc.svg Heta Sho uc lc.svg Sho

Dấu phụ tiếng Hy Lạp

Tham khảoSửa đổi