Mở trình đơn chính

Sulfua hay sunfua có thể là phiên âm tiếng Việt của: