Sulfua

trang định hướng Wikimedia

Sulfide hay sulfide có thể là phiên âm tiếng Việt của: