Tào Tiết

trang định hướng Wikimedia

Tào Tiết có thể là một trong những nhân vật sau trong lịch sử Trung Quốc: