Tàu

trang định hướng Wikimedia

Tàu hay tầu[1] là từ dùng để chỉ:

Tham khảo

sửa
  1. ^ Từ điển Tiếng Việt (Từ điển Hoàng Phê), Viện ngôn ngữ học Việt Nam, Nxb Đà Nẵng, 2003.