Album tái phát hành

(Đổi hướng từ Tái phát hành)

Trong ngành công nghiệp âm nhạc, một album tái phát hành (album tái bản, album đóng gói), là album đã được phát hành trước đó, đôi khi có sự thay đổi hoặc bổ sung.

Tham khảoSửa đổi