Tân

trang định hướng Wikimedia

Tân có thể là tên của:

  1. include <stdio.h>
  2. include <conio.h>

int main(){ int n, i, tong=0, a[10]; printf("nhap so phan tu cua day so:"); scanf ("%d", & n); for(i=0;i<=n-1;i++) {

   printf ("Nhap so phan tu thu %d,i");

scanf("%d",&a[i]); } printf("day so da nhap la:\n"); for (i=0;i<=n-1;i++) printf("%5d",a[i]); printf("\n"); for (i=0;i<=n-1;i++) tong= tong + a[i]; printf("Tong cua day so la:%d",tong); getch(); return 0 ; }