Tây Sơn tam kiệt (chữ Hán: 西山三傑), Anh em Tây Sơn hay Ba anh em Tây Sơn là tên các sử gia dùng để gọi chung 3 anh em ruột lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Tây Sơn. Anh em Tây Sơn bao gồm:

Tham khảo

sửa