Tín ngưỡng Đức Thánh Trần

Tín ngưỡng Đức Thánh Trần là một hình thức tín ngưỡng dân gian của người Việt Nam, được hình thành qua quá trình thánh hóa, thần hóa một nhân vật có thật trong lịch sử - Anh hùng dân tộc Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Trong lịch sử, Trần Hưng Đạo là một vị anh hùng có công với nước. Bước vào huyền thoại - trong tâm thức dân gian - ông là vị thánh phù hộ cho sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước và giúp dân diệt trừ tà ma, chữa bệnh.[1][2] Trong dòng đồng Trần triều, ông được gọi là Đức Ông Trần Triều hay Đức Thánh Trần, Cửu Thiên Vũ Đế. Lên đồng ông Làm lễ tấu hương, khai quang. Dòng tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần ngoài thờ Hưng Đạo Đại Vương làm Thần chủ , còn thờ các vị tướng nhà Trần gắn liền với công cuộc chống ngoại xâm Nguyên - Mông như : Yết Kiêu , Dã Tượng , Phạm Ngũ Lão ,...

Bộ tranh cẩn hoạ Đức Thánh Trần và sáu vị thuộc tướng
Tượng thờ Đức Thánh Trần trong đền Ngọc Sơn

Tham khảo sửa

Chú thích sửa

  1. ^ Philip Taylor Modernity and Re-Enchantment: Religion in Post-Revolutionary Vietnam 2007 Page 239 "A female master medium of both Saint Trần and Mother Goddesses, as well as the owner of a Saint Trần shrine told me: If... But if you are one of Saint Trần's children [con cái cửa Thánh], you can speak quietly or gently and students will still..."
  2. ^ Karen Fjelstad, Thị Hiền Nguyễn Possessed by the spirits: mediumship in contemporary Vietnamese... Page 45 2006 "...possessed by Saint Tran, whereas male mediums seemed more hesitant to profess this. I met male mediums who became suspicious when Saint Tran was said to be incarnated into an ordinary medium."