Tô Thuận có thể là tên của:

  • Tô Thuận (chữ Hán: 苏顺), tự Hiếu Sơn, người huyện Bá Lăng, Kinh Triệu Doãn (nay là phía đông Tây An, Thiểm Tây), học giả, ẩn sĩ, quan viên đời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Vào khoảng thời gian trị vì của Hán Hòa đế (88 – 105) – Hán An đế (106 – 125), Thuận nhờ tài năng và học vấn mà nổi tiếng; thích thuật dưỡng sanh, ẩn cư cầu Đạo. Cuối đời Thuận ra làm quan, được bái làm Lang trung, mất khi đang ở chức, không rõ khi nào. Tác phẩm của Thuận lưu truyền ở đời có 16 thiên, bao gồm các thể loại: luận, lụy, ai từ, tạp văn. Tham khảo Hậu Hán thư quyển 80 Thượng, liệt truyện 70 thượng - Văn uyển truyện: Tô Thuận
  • Tô Thuận, sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam