Tông đồ

trang định hướng Wikimedia

Tông đồ có thể có các nghĩa: