Trong phân loại sinh học, một tông hay một tộc (tribus) là một cấp phân loại nằm giữa chihọ hoặc phân họ.[1][2]

Hệ thống cấp bậc trong phân loại khoa học

Chú thích sửa

  1. ^ “International Code of Botanical Nomenclature Online, Vienna Code, articles 2 and 3”. 2008.
  2. ^ International Commission on Zoological Nomenclature (1999). International Code of Zoological Nomenclature . International Trust for Zoological Nomenclature, XXIX. tr. 306.

Xem thêm sửa

  • Cấp bậc (thực vật học)
  • Cấp bậc (động vật học)
  • Quy tắc quốc tế cho danh pháp động vật (ICZN)
  • Quy tắc quốc tế cho danh pháp thực vật (ICBN)