Tùy ý (tiếng Anh: arbitrariness), là đặc tính "xác định bởi sự tình cờ, ngẫu nhiên, chợt nảy ra hoặc sự bốc đồng, và không bởi sự cần thiết, lý do, hay nguyên tắc". Nó cũng được sử dụng để đề cập tới một lựa chọn đã xảy ra mà không có bất kì tiêu chuẩn hay giới hạn rõ ràng nào.[1][2]

Toán họcSửa đổi

Trong toán học, sự tùy ý tương ứng với thuật ngữ "bất kì" và kí hiệu lượng hóa tổng quát  .[1]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a b “The Definitive Glossary of Higher Mathematical Jargon —Arbitrary”. Math Vault (bằng tiếng Anh). ngày 1 tháng 8 năm 2019. Truy cập ngày 19 tháng 11 năm 2019.
  2. ^ “arbitrariness”. Truy cập ngày 21 tháng 4 năm 2018 – qua The Free Dictionary.