Túc Hầu (chữ Hán: 肃侯) là thụy hiệu của 1 số vị quân chủ chư hầu trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sáchSửa đổi

 1. Đông Chu Triệu Túc hầu
 2. Tây Hán Tín Vũ Túc hầu
 3. Tây Hán Hiệp Phòng Túc hầu
 4. Tây Hán Ái Thị Túc hầu
 5. Tào Ngụy Ngụy Thọ Túc hương hầu
 6. Tào Ngụy An Hương Túc hầu
 7. Tào Ngụy Tây Hương Túc hầu
 8. Tào Ngụy Dương Lý Túc đình hầu
 9. Tào Ngụy Dương Hương Túc hầu
 10. Tào Ngụy Dĩnh Hương Túc hầu
 11. Đông Ngô Dương Diên Túc hầu
 12. Đông Ngô Lễ Lăng Túc hầu
 13. Lưu Tống Nam Thành Túc Hầu Lưu Hoài Thận (thời Đông Tấn chỉ là Nam Thành Túc Nam)
 14. Nam Tề Tương Nam Túc Hầu (thời Lưu Tống chỉ là Chung Vũ Túc Nam hoặc Tương Nam Túc Nam)
 15. Bắc Tống Đông Hải Hiếu Túc hầu
 16. Minh triều Vũ Tĩnh Cung Túc hầu (trước đây từng làm Vũ Tĩnh Cung Túc Bá, sau được truy tặng làm Dung Cung Túc Công)
 17. Minh triều Thọ Ninh Trang Túc Hầu Trương Loan (ban đầu chỉ là Thọ Ninh Trang Túc Bá, sau này mất được truy tặng làm Xương Trang Túc Công)

Xem thêmSửa đổi