Tương lai mô tả khoảng thời gian nối tiếp và là kết quả của hiện tại, trái ngược quá khứ. Đối với thời gian như là một góc độ nhận thức tuyến tính, tương lai là phần thời gian của những sự kiện hiện chưa phát sinh, chưa xảy ra. Có thể nói tương lai là ngày mai, mai mốt,...Tương lai còn được hiểu là khái niệm về thời gian sau này, khi mà trình độ khoa học kĩ thuật của con người đã đạt đến mức tối đa.

Triết học

sửa

Tâm lý học

sửa

Tôn giáo

sửa

Vật lý học

sửa

Định nghĩa tương lai với con người

sửa

Tương Lai chiếm một vị trí quan trọng trong ngành triết học. Có khả năng có thể cho cuộc tranh luận là: bộ não tiến hóa của con người, một phần lớn nhất của sự tiến hóa là khả năng dự đoán trong tương lai cụ thể là: trừu tượng, trí tưởng tượng, logiccảm nhận. Trí tưởng tượng cho phép chúng ta quyết định các điều kiện, cho phép thấy dường như hợp lý trong mô hình (và do đó suy giảm nguy cơ xảy ra). Hợp lý luận cho phép mọi người để dự đoán hành động, kết quả tất yếu của tình hình, và do đó cung cấp thông tin hữu ích cho các sự kiện trong tương lai.

Đọc thêm

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa