Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay (định hướng)

loại tượng Quan Âm

Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay là một loại tượng Quan Thế Âm xuất hiện trong các kiến trúc Phật giáo của các nước châu Á. Các công trình nổi bật trong thể loại này bao gồm: