Tấn phong, trong nhiều tôn giáo, là nghi lễ dành cho một cá nhân để họ trở thành giáo sĩ với đầy đủ các năng quyền để giảng đạo (thuyết pháp) hoặc quản trị cơ sở tôn giáo.

Kitô giáo

sửa

Công giáo, Chính Thống giáo và Anh giáo

sửa

Phật giáo

sửa

Hồi giáo

sửa

Do Thái giáo

sửa

Tham khảo

sửa