Tấn phong, trong nhiều tôn giáo, là nghi lễ dành cho một cá nhân để họ trở thành giáo sĩ với đầy đủ các năng quyền để giảng đạo (thuyết pháp) hoặc quản trị cơ sở tôn giáo.

Kitô giáoSửa đổi

Công giáo, Chính Thống giáo và Anh giáoSửa đổi

Phật giáoSửa đổi

Hồi giáoSửa đổi

Do Thái giáoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi