Hệ Thống Tầng Niên đại (Ma)
Neogen Miocen Aquitane trẻ hơn
Paleogen Oligocen Chatti 23.03–27.82
Rupel 27.82–33.9
Eocen Priabona 33.9–37.8
Barton 37.8–41.2
Lutetia 41.2–47.8
Ypres 47.8–56.0
Paleocen Thanet 56.0–59.2
Seland 59.2–61.6
Đan Mạch 61.6–66.0
Creta Thượng Maastricht cổ hơn
Phân chia trong kỷ Paleogen theo ICS, đến tháng 8 năm 2018.[1]

Tầng Lutetia là một tầng thuộc về giữa thế Eocen. Nó kéo dài trong khoảng từ 47,8 ± 0,2 triệu năm trước (Ma) tới khoảng 41,2 ± 0,2 Ma.

Tầng Lutetia được đặt tên theo Lutetia, tên gọi trong tiếng Latin để chỉ Paris.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “ICS - Chart/Time Scale”. www.stratigraphy.org. 
Kỷ Paleogen
Paleocen Eocen Oligocen
Đan Mạch | Seland
Thanet
Ypres | Lutetia
Barton | Priabona
Rupel | Chatti