Tỷ trọng là tỷ số giữa khối lượng riêng của một chất so với khối lượng riêng của chất đối chứng, thường là nước.

Tỷ trọng (RD) được tính như sau:

trong đó ρsubstance là khối lượng riêng của chất cần đo và ρreference khối lượng riêng của chất chuẩn (chất đối chứng).

- Theo TCVN: tỷ trọng được xác định ở 15 độ C

- Theo ASTM: tỷ trọng được xác định ở 60 độ F tức ở 15,6 độ

Chú thích sửa

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa