Chile được chia thành 53 tỉnh, nằm trong 15 vùng. Mỗi tỉnh do một thống đốc (gobernador) đứng đầu. Vị thống đốc này do tổng thống bổ nhiệm. Các tỉnh lại được chia ra thành các commune được một đô thị quản lý.

Các tỉnh của Chile

Danh sách các tỉnh theo vùng sửa

VùngXV - Arica and Parinacota Region sửa

VùngI - Tarapacá sửa

VùngII - Antofagasta sửa

VùngIII - Atacama sửa

VùngIV - Coquimbo sửa

VùngV - Valparaíso sửa

VùngVI - O'Higgins sửa

VùngVII - Maule sửa

Vùng Bío-Bío sửa

VùngIX - Araucanía sửa

VùngXIV - Los Ríos sửa

VùngX - Los Lagos sửa

VùngXI - Aysén sửa

VùngXII - Magallanes y la Antártica Chilena sửa

VùngRM - Vùng đô thị Santiago sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa