Tốt (quân cờ)

trang định hướng Wikimedia

Quân cờ tốt hay chốt có thể là: