Tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp

Tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp là một loại pháp nhân phi thương mại ở Việt Nam.

Đặc điểm sửa

Danh sách Tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp ở Việt Nam sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Luật Báo chí Việt Nam năm 2016, Điều 8