Tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp

Tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp là một loại pháp nhân phi thương mại ở Việt Nam. Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên.[1]

Đặc điểmSửa đổi

Danh sách Tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp ở Việt NamSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Luật Dân sự Việt Nam năm 2015, Điều 76
  2. ^ Luật Báo chí Việt Nam năm 2016, Điều 8