Tổ chức sở hữu trí tuệ

Tổ chức sở hữu trí tuệ là một tổ chức quốc tế liên chính phủ liên quan đến việc hợp tác trong các lĩnh vực quyền tác giả, thương hiệubằng sáng chế.

Các tổ chức chung sửa

Các tổ chức chuyên môn sửa

Các tổ chức liên quan đến bằng sáng chế sửa

Các tổ chức liên quan đến thương hiệu sửa

Các tổ chức liên quan đến thiết kế sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa