Tổ chức sinh học, hay còn gọi là hệ thống phân cấp sự sống là sự phân cấp các cấu trúc và hệ thống sinh học phức tạp và định rõ sự sống bằng một phương pháp tiếp cận giản lược.[1]

Quần thể ong đang phản kháng trước sự tấn công của kẻ thù

Theo hệ thống phân cấp truyền thống được mở rộng từ mức nguyên tử (hay thấp hơn) tới sinh quyển. Các cấp độ cao hơn của mô hình này thường được gọi là tổ chức sinh thái.

Xem thêm sửa

Hình ảnh sửa

Ghi chú sửa

Tham khảo sửa

  • Griswold, Joseph G.; McDaniel, Nichole (Spring 2006), “Module 1:Overview and Hierarchy of Life”, Progressions, New York, New York, 7 (3), ISSN 1539-1752
  • Pavé, Alain (2006), “Biological and Ecological Systems Hierarchical Organization”, trong Pumain, Denise (biên tập), Hierarchy in Natural and Social Sciences, New York, New York: Springer-Verlag, ISBN 978-1-4020-4126-6
  • Postlethwait, John H.; Hopson, Janet L. (2006), Modern Biology, Holt, Rinehart and Winston, ISBN 0-03-065178-6
  • Solomon, Eldra P.; Berg, Linda R.; Martin, Diana W. (2002), Biology (ấn bản 6), Brooks/Cole, ISBN 0-534-39175-3, LCCN 2001095366